Wettelijke vermeldingenGebruiksvoorwaarden voor de site www.renault-multimedia.com

RENAULT heeft de site www.renault-multimedia.com geopend om zijn gebruikers persoonlijk te informeren (de "Site"). Uw gebruik van de Site is onderworpen aan het respecteren van de onderstaande toegangsvoorwaarden en gebruikvoorwaarden ("CAU") en de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen. Wanneer u de Site opent en u deze doorneemt en gebruikt, accepteert u zonder voorbehoud de CAU, die prevaleren over elke andere overeenkomst die u op enige andere wijze met Renault zou kunnen hebben.

1.    Algemene informatie

De site wordt beheerd door
RENAULT s.a.s.
vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 533.941.113 Euro
Hoofdkantoor:
13-15, quai Alphonse Le Gallo
92513 Boulogne Billancourt Cedex - Frankrijk
KVK Nanterre 780 129 987 Tél. : 01 76 84 04 04

 

  • Hoofdredacteur:

Stephen Norman Marketingdirecteur Wereldwijd Marketingdirectie Wereldwijd
13-15 quai Alphonse Le Gallo
92513 Boulogne Billancourt Cedex Frankrijk

 

  • Verantwoordelijke site:

Antoine Commergnat, eCommerce
Directie Marketing Monde
13-15 quai Alphonse Le Gallo
92513 Boulogne Billancourt Cedex Frankrijk

 

Deze website wordt gehuisvest door:
FullSIX
157 rue Anatole France
92309 Levallois-Perret Cedex Frankrijk
www.fullsix.com
Tél. : +33 (0)1 49 68 73 00

2.    Intellectueel eigendom

  • Auteursrechten en/of Rechten op de tekeningen en modellen

De onderhavige Site vormt een werk waarvan Renault de auteur is in de zin van de wet op het intellectueel eigendom. ((c) RENAULT 2008 - Alle rechten voorbehouden)
De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, bewegende scènes met of zonder geluid evenals alle werken die deel uitmaken van de Site zijn het eigendom van RENAULT of derden die RENAULT toestemming tot het gebruik ervan gegeven hebben.
 De modellen van auto's die op de Site worden gepresenteerd zijn beschermd uit hoofde van de auteursrechten en de artikelen L.511.1 en volgende van de Wet op het intellectueel eigendom let betrekking tot de bescherming van gedeponeerde modellen.
Behalve de uitzonderingen die zijn voorzien op de Wet op het intellectueel eigendom, is elke reproductie, vertegenwoordiging, gebruik of wijziging, via welke methode dan ook e op welke drager dan ook, van (een gedeelte van) de Site of de verschillende werken en modellen van auto's waaruit deze bestaat, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van RENAULT en vormt als zodanig een misdrijf van vervalsing dat de overtreders blootstelt aan rechtsvervolging.

  • Merkenrecht

De benaming RENAULT, het logo (ruit) van RENAULT, de naam van de voertuigen uit de serie RENAULT en de producten en diensten die hiermee verband houden zijn gedeponeerde merken in eigendom van RENAULT s.a.s.
Andere merken worden ook vermeld; deze zijn in principe te herkennen een de hoofdletter. Ze worden door RENAULT gebruikt met de toestemming van hun eigenaar of als aanduiding van producten of diensten die door RENAULT worden aangeboden.
Reproductie,n imitatie, gebruik of vermelding van deze merken zonder voorafgaande toestemming van RENAULT of de respectievelijke eigenaren van de merken vormt een misdrijf van vervalsing dat de overtreders blootstelt aan rechtsvervolging.

Onder voorbehoud van de bepalingen van de onderhavige CAU mag de gebruiker de informatie en de verschillende elementen van de Site niet op welke manier dan ook kopiëren, wijzigen of reproduceren, of de Site bewerken, of handelen op ene manier die ingaat tegen de intellectuele eigendomsrechten van RENAULT en de derden die RENAULT toestemming hebben gegeven om hun merknaam te gebruiken.  Het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht van RENAULT of een derde die RENAULT toestemming heeft gegeven tot het gebruik ervan is strikt verboden indien het in deze CAU niet nadrukkelijk wordt toegestaan.

3.    Cookies
Tijdens het bezoek aan de Site kan RENAULT een cookie installeren op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein blokje gegevens dat naar uw browser wordt gestuurd door een server en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over de navigatie van de computer van de gebruiker op de Site (de bekeken pagina's, de datum en de tijd van het gebruikt, enz.) die RENAULT kan lezen bij volgende bezoeken van deze gebruiker. Natuurlijk kunt u het opslaan van cookies weigeren, in de gebruikshandleiding van uw browser vind u de manier om dit te doen. U kunt cookies ook op elk moment apart wissen, in de gebruikshandleiding van uw browser vind u de manier om dit te doen.

4.    Hyperlinks
Het is verboden om een link te plaatsen naar een document of een webpagina van de onderhavige site, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft van RENAULT. Als u een hyperlink wilt plaatsen naar de Site, moet u hiervoor contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de RENAULT Site. Reproducties uit een commercieel of publicitair oogpunt zijn niet toegestaan.
RENAULT kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de ter beschikking stelling van sites die toegankelijk zijn via een hypertekst link vanaf de onderhavige Site en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de producten, de diensten enz. die op deze sites of vanaf deze sites beschikbaar zijn.

5.    Nesting en gebruik van frames
Elk gebruik en reproductie, zelfs gedeeltelijk, van één van de elementen van de onderhavige website binnen een site van een derde door middel van nesting, frames, inlining of een ander gelijksoortig procedé is strikt verboden.

6.    Beperking van de aansprakelijkheid
Bij het gebruik van de onderhavige Site verplicht u zich om geen enkele handeling uit te voeren die informaticadefecten, functionele defecten of andere storingen zou kunnen veroorzaken die het functioneren van de Site of de server of een dienst die via de Site toegankelijk is zou kunnen verstoren.  Bij het gebruik van de Site of elke server of dienst die toegankelijk is via de Site verplicht u zich:
1.    om de geldende nationale en internationale wetten en reglementen te respecteren, evenals de rechten van derden,
2.    om het imago van RENAULT niet te schaden, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook.
Als zodanig mag uw content (inhoud of andere elementen die u levert, opslaat, ter beschikking stelt van RENAULT of toegankelijk maakt via de onderhavige Site) niet:
a. een virus e.d. bevatten dat de onderhavige Site zou kunnen beschadigen of het functioneren ervan zou kunnen verstoren,
b. bedrieglijk, onjuist of misleidend zijn,
c. op onrechtmatige wijze zijn verkregen of de rechten van derden overtreden,
d. de geldende wetten of regels overtreden,
e. elementen bevatten die ongewenst, schadelijk, lasterlijk, gewelddadig, vulgair, obsceen of haatdragend zijn of kunnen worden betwist uit een oogpunt van ras of etnie, of ingaan tegen de goede zeden, of schade kunnen berokkenen aan mensen en hun waardigheid, of ingaan tegen de bescherming van minderjarigen,
f. het interne of externe imago van RENAULT en de Groupe RENAULT schaden.
De informatie en de diensten die via de Site toegankelijk zijn worden onbewerkt geleverd. Fouten of weglatingen in de verspreide informatie of technische problemen kunnen voorkomen. RENAULT geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van deze informatie, de diensten of de site en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die op de site voorkomen en op alle andere sites waarnaar Renault links biedt.
De gebruiker erkent dat hij alleen aansprakelijk is voor het gebruik van de site, de informatie en de diensten die via de site toegankelijk zijn en dat noch RENAULT, noch zijn filialen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, verlies van gegevens of programmatuur, financiële schade, als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de site en alle sites die hiermee verbonden zijn en met name voor de onderbreking, opschorting, wijziging of opheffing van de Site of één van de elementen hiervan. De content van de Site wordt zonder garantie van welke aard dan ook gepresenteerd.
Volgens de omstandigheden kan RENAULT alle maatregelen nemen die noodzakelijk en passend lijken ten aanzien van het gebruik van enerzijds de site en de diensten en anderzijds uw content. RENAULT kan met name de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk onderbreken, beperken, opschorten, verbieden, zonder voorafgaande waarschuwing of vergoeding, als de gebruiker een gedrag toont of handelingen verricht die ingaan tegen de geldende wetten of regelgevingen of de CAU. De bepaling van het onderhavige artikel blijven geldig na de opzegging of de geldigheidsdatum van de CAU.
De toegang tot de Site kan aan beperkingen worden onderworpen. U moet zich er dus van verzekeren dat de wet van het land van waaruit de verbinding wordt gelegd u autoriseert om onze site te openen en te gebruiken.

7.    Jurisdictie
De onderhavige CAU zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Franse rechtbanken competent.

8.    Update van de CAU

RENAULT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site en de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en updates zijn op u van toepassing. Wij raden u dus aan om deze rubriek regelmatig te raadplegen om de geldende CAU te controleren.